OBCHODNÉ PODMIENKY

Časové pravidlá zásielkového predaja:

1. V prípade, že tovar je na sklade a vaša objednávka k nám bola doručená (email, tel, internet, SMS) do 14:30, váš balíček pripravíme prednostne a spravidla ešte v ten deň odovzdáme kuriérovi.

2. Objednávky prijaté po 14:30 sa snažíme zaradiť do spracovania ešte v ten istý deň (80 % prípadov), podľa pravidla č. 1. Avšak už bez záruky. V prípade, že kvôli vyťaženiu služby (zhruba v 20% prípadov a väčšinou len ku koncu mot. akcie, resp. posledné dva dni v mesiaci) nie je možné tovar zabaliť a zaslať ešte v ten deň, sú tieto balíčky vybavované prednostne na druhý deň ráno.

3. Kuriérska spoločnosť balíček dodá do 24 - 48hod. (v pracovné dni).
Neplatí však počas mimoriadnych, nepredvídateľných a krízových situácií (prírodné katastrofy, pandémie a pod.), kedy sa môže situácia týkajúca sa skladových zásob či personálnych kapacít dramaticky meniť z hodiny na hodinu.

4. Kuriér vám pred odovzdaním zavolá, (preto je dôležité správne zadať váš mobil) a dohodne s vami presný čas predania balíčka).

5. V prípade, že ste si zvolili spôsob platby dobierkou (90 % prípadov), kuriér od vás prevezme peniaze (spravidla je možné platiť aj kartou) a vystaví vám doklad o zaplatení (Riadny účtovný doklad).

6. Kuriér si neúčtuje žiadne poplatky navyše, celú a presnú sumu viete vopred od nás.

7. V prípade, že vás kurier nezastihne, pokúsi sa o doručenie balíčka ešte raz na druhý deň. Ak je neúspešný, tovar vráti k nám.

8. Reklamácia. Akékoľvek pochybnosti, alebo nezrovnalosti ihneď riešte priamo s nami telefonicky. Každý prípad riešime osobitne a hľadáme spôsob aby bol klient spokojný.

9. Všetky reklamácie riešime promptne a bez zdržiavania. V prípade poškodenia tovaru, tento ihneď vymeníme. V prípade odstúpenia od zmluvy, peniaze vraciame na účet.

Tel. číslo pre informácie a reklamácie dodávky balíčkov: 00421 905 499 395

Reklamácie služby:
Jozef Černek, konateľ spoločnosti:
+421 905 405 455

Tel. čísla na firmu Energy spol. s r.o.:
+ 421-35-77 31 041
+ 421-35-77 31 045

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť ENERGY DOBIERKA s. r. o.

sídlo:
Nám. Sv. Rozálie 884/8
945 01 Komárno

Tel./fax:
+ 421-35-77 31 041
+ 421-35-77 31 045
jozef.cernek@energy.sk

IČO: 54189195, DIČ: 2121591087 / SK2121591087
Obchodný register: Nitra
Oddiel: Sro, Vložka: 10368
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 19.6.1997
Štatutárny orgán:
konateľ: Jozef Černek

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj
Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27.
E-mail: ba@soi.sk

c. „Kupujúci“ je:
i. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
ii. fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

d. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.


2. Záručné podmienky

a. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

b. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

c. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.?V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, (viď. kontakty) zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

d. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

e. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

3. Vybavenie reklamácie

a. Reklamácia sa uplatňuje telefonicky, prostredníctvom emailu alebo písomne.

b. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu

4. Záverečné ustanovenia

a. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne najvhodnejšie riešenie

b. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 15. 11. 2013. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY


V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 7 - dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú
-poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
-predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť - napr. otvorený prípravok


AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
Zatelefonujte nám na tel. číslo 0905 499 395
2. Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
3. V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
4. Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
5. Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.
6. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné, balné, poplatky za dobierku (1 €)).

NÁKUP PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU V PRAXI

Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedáte za vami zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru. Ak ste poškodenie alebo zničenie tovaru nezavinili a zistili ste ho až doma po rozbalení, vaše právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu nezaniká (s výnimkou rozbaleného prípravku - pretrhnutá bezpečnostná poistka na uzávery).

Ochrana osobných údajov
Celoeurópska smernica GDPR