GDPR

Vážený zákazník, dovoľueme si Vás poprosiť, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

ENERGY, spol. s r.o., spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných úda jov a ovoľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

V tomto dokumente zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s našou činnosťou - predaj, distribúcia, propagácia potravinových doplnkov, vzdelávanie a osveta o zdravomživotnom štýle, poskytnete. Poučenie je súčasťou smerníc o ochrane osobných údajov, tie sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Pojednávajú o účele osobných údajov a presne stanovujú spôsoby, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov chránené. Poučenie je súčasťou komplexných smerníc, ktoré sú uložené v priestoroch firmy a dostupné na vyžiadanie.

Prevádzkovateľ: ENERGY, spol. s r.o., IČO: 36521442, sídlo: Ul. mládeže 43, 945 01 Komárno, www.energy.sk

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov:
Jozef Černek, výkonný riaditeľ,
jozef.cernek@energy.sk, 0905 405 455

Rozsah spracovania osobných údajov:
Spoločnosť ENERGY, spol. s r.o. spracováva osobné údaje poskytnuté zákazníkom prostredníctvom formulára registrácie, predĺženia registrácie, elektronickou alebo písomnou cestou prípadne inou cestou, napríklad telefonicky alebo písomne. Akt registrácie prebieha na Kluboch Energy - partneroch spoločnosti, na webovskej stránke spoločnosti ENERGY, spol. s r.o. (www.energy.sk), telefonicky na dobierkovej službe alebo prostredníctvom emailu.

Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať najmä:
Osobné údaje bežné: meno, priezvisko, emailová adresa a, pokiaľ sú zákazníkom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo. V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke ENERGY www.energy.sk sú spracované aj IP adresa, súbory cookies a prípadne device identifikátor zariadenia zákazníka (pre prípadnú zmenu rozlíšenia grafiky stránok pre väčší komfort zákazníka).

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia), spoločnosť ENERGY, spol. s r.o. nevyžaduje, nespracúva a ani neuchováva.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:
Osobné údaje zákazníkov sú spracované za účelom zaistenia ich riadnej účasti v systéme tak, aby bolo možné poskytnúť zákazníkovi všetky dojednané služby, bonusy a výhody, t.j. poskytnutie zliav, výpočet provízií, motivačných bonusov, informácie o novinkách atď.Informácie sú využívané najmä pri komunikácii so zákazníkom a to najmä:

1. Pri identifikácii zákazníka v distribučnej sieti za účelom poskytnutia zľavy.
2. Pre vnútornú komunikáciu so zákazníkom (napríklad zasielanie noviniek, automaticky generovaných upozornení o dosiahnutom bonuse, prípadne vystavenie potvrdenia pre daňové účely).
3. Pre účel pravidelného zasielania mesačného vyrovnania, kde spoločnosť sumarizuje nákupy zákazníka, jeho siete a vyčísľuje bonusy.
4. V súvislosti s plnením právnych povinností spoločnosti ENERGY, spol. s r.o., ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU, alebo
5. pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov ENERGY, spol. s r.o., alebo pre účely oprávnených záujmov spoločnosti, alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

V niektorých prípadoch môžu byť niektoré osobné údaje v rozsahu meno, využité k verejnej prezentácii a na marketingové účely spoločnosti ENERGY, spol. s r.o. voči jestvujúcim, alebo potenciálnym zákazníkom, resp. verejnosti, s cieľom podporiť zdravý životný štýl a marketing spoločnosti. Ide však len o lektorov alebo budúcich lektorov spoločnosti a ich články vo firemnom periodiku Vitae. Takto budú osobné údaje využité len v prípade, pokiaľ k tomu spoločnosti ENERGY, spol. s r.o. v konkrétnom prípade udelíte zvláštny predchádzajúci súhlas.

Zdroje osobných údajov: Spracovávané osobné údaje sú získavané od zákazníkov, a to najmä v súvislosti s registráciou v spoločnosti Energy, spol. s r.o.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov: Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne.

Súhlas je možné odvolať na predajnom mieste (Klube Energy), ale aj prostredníctvom stránok Energy (t.j. spôsobom, ako bol pôvodne udelený), alebo tiež písomným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti ENERGY, spol. s r.o., alebo na emailovú adresu jozef.cernek@energy.sk.

Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti, môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.


Subjekty spracovávajúce osobné údaje: Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti ENERGY, spol. s r.o., a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu pre spoločnosť takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv. spracovateľov, s ktorými spoločnosť uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide výhradne o spoločnosti, ktoré sa priamo podieľajú na systéme fungovania spoločnosti ENERGY, spol. s r.o. ako účtovná firma, firmy, ktoré vytvárajú Informačné systémy, firma, ktorá distribuuje firemný časopis, firmy, ktoré prevádzkujú predajné miesta a pod. Mimo iné sú všetci partneri zmluvne viazaní ochranou údajov a úplným zákazom iného nakladania s osobnými údajmi ako pre spoločnosť ENERGY a jej výrobky či marketing.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre ENERGY, spol. s r.o. , s ktorými bude so spoločnosťou pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich so spoločnosťou ENERGY, spol. s r.o. je uvedený v smerniciach spoločnosti a na firemných stránkach spoločnosti.

So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou spoločnosti.

Obdobie, pre ktoré zákazník súhlasí so spracovávaním a doba uloženia osobných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti zákazníka v Informačnom Systéme spoločnosti Energy. Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí taktiež odvolaním súhlasu. Registrácia sa spravidla predlžuje raz ročne a to nákupom predĺženia registrácie.

Osobné údaje budú spracované a uložené po dobu účasti zákazníka v Informačnom Systéme spoločnosti Energy.

Potom, čo bude účasť zákazníka v systéme ukončená, uchováva spoločnosť osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre dodržanie legislatívy SR (zákony o účtovníctve a daniach).

Práva dotknutých osôb: V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
• likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: Spoločnosť ENERGY, spol. s r.o. sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

• Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia.
• Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a spoločnosť je povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
• Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
• Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
• Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti.
• Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť ENERGY, spol. s r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, ENERGY, spol. s r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať.
• Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Aktuálne platné znenie POUČENIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (posledná aktualizácia 18. apríla 2018) je vždy zverejnené na stránkach spoločnosti.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Zoznam spracovateľov osobných údajov spolupracujúcich so spoločnosťou ENERGY, spol. s r.o.

Partneri prichádzajúci do styku (spracovávatelia OÚ) (výpočet provízii, zasielanie informácii...)

ENERGY GROUP, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
BENSOFT, s. r. o.
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
ADRES SK s. r. o.


Kluby ENERGY: (zabezpečujú distribúciu prípravkov Energy)

Margita Kissová, Klub Energy Komárno (KE 101)
AMVOS s.r.o., Klub Energy Bratislava (KE 102)
Ing. Marianna Sokolíková, Klub Energy Martin (KE 104)
Ing. Peter Tóth, Klub Energy Košice (KE 105)
Ing. Ľudmila Božíková, Klub Energy Nitra (KE 109)
Energy Slovakia, s.r.o., Klub Energy Prešov (KE 110)
Zuzana Krajčíková Mikulová, Klub Energy Nová Dubnica (KE 113)
ALFA ENERGY Slovakia, s.r.o. Klub Energy Prievidza (KE 118)
Margita Drobná, Klub Energy Trnava (KE 119)
Ing. Sonja Mikolajová, Klub Energy Poprad (KE 120)
Regen s.r.o., Klub Energy Spišská Nová Ves (KE 123)
Mgr. Viera Búliková ENERGY Slovákia, Klub Energy Liptovský Mikuláš (KE 124)
Magdaléna Móroczová, Klub Energy Dunajská Streda (KE 126)
MUDr. Gizela Bartová – ESSENIA, Klub Energy Komárno (KE 127)
Ing. Soňa Soyková VIA NATURA, Klub Energy Bratislava (KE 128)
ALFA ENERGY SLOVAKIA sro., Klub Energy Prievidza (KE 129)
Jozef Černek, Klub Energy Zlatná na Ostrove (KE 150)